Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Takorluukkat aaqqissuussaanerullu ilusissaaAnguniakkat Illoqarfiit NunaqarfiilluAsimi nunaUani nunaminertamik qinnuteqarsinnaavutitIlloqarfiit NunaqarfiilluTusarniaanermi pilersaarusiat nutaat

302-D1


Killiffik Akuerisaq 
Immikkoortortaq Nunaannaq 
Kommuni Kommune Kujalleq 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Igaliku 
Siunertaq Sanaartorfissaanngitsoq sunngiffimmullu tunngasut 
Atorneqarnissaa Friholdt område – Fælles friarealer, bebyggelse og marker Området udpeges som særlig værdifuldt bevaringsområde. Bebyggelsens karakter og særpræg skal opretholdes. området er fortrinsvis forbeholdt eksisterende boligbebyggelse, og ses i fremtiden som det område der skal indeholde bygdens bebyggelse til fælles formål. Herunder et besøgs- eller informationscenter til belysning af bispesædet og hele den af Erik den røde grundlagte bebyggelse af Grønland. 
Pissutsit atuuttut I området findes den ældste del af Igaliku med de særprægede stenhuse herunder kirken. 
Inissaq sinneruttoq Området er på ca. 37 ha. 
Sanaartorfik Eksisterende bebyggelse må kun anvendes til bolig- og til institutions-formål. Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse skal bevares i den nuværende form og udseende. Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelter, der fastlægges i detaljerede bestemmelser for området. Ny bebyggelse skal med hensyn til udformning, materiale- og farvevalg tilpasses den eksisterende bebyggelse. 
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut Friarealerne kan bruges til dyrkning efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. De resterende arealer skal ligge naturligt hen. Området må ikke bruges til oplagring af materialer eller materiel uden tilladelse fra udvalget for teknik og miljø. 
TILSLUTNINGER Nye bygninger skal hvis det er muligt tilsluttes el og vand. Der kan anlægges et stinet i området, der med hensyn til forløb og udførsel tilpasses de eksisterende landskabsforhold. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Intet at bemærke. 
Sanaartukkanik pioreersunik avatangiisiannillu allanngutsaaliuineq Dette område indeholder en lang række historiske rester og ruiner helt tilbage fra år 1126. Disse ligger spredt over store dele af bygden og er sikret gennem den grønlandske fredningslov. Området indeholder også følgende bevaringsværdige ældre stenhuse B79, B360, , B369, B384, B385, B386, B387, og B388. 
Avatangiisitigut mianerisassat Det er ikke tilladt at udlede olie, benzin, kemikalier m.m. på jorden eller i afvandingsgrøfter. Der skal tages særlige hensyn til dette område, da en del af området er vandindvindingsområde til vandværket. 
Immikkut aalajangersakkat Intet. 
detailbem Se lokalplan 
Eksisterende plan (gl) pdf kommuneplantillaeg_nr_3_dk_for_igaliku.pdf (1167 KB) 
EKSISTERENDE_PLAN_GL pdf kommuneplantillaeg_nr_3_grl_for_igaliku.pdf (1233 KB) 
Tunuliaqutaq Kort resume