Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Takorluukkat aaqqissuussaanerullu ilusissaaAnguniakkat Illoqarfiit NunaqarfiilluAsimi nunaUani nunaminertamik qinnuteqarsinnaavutitIlloqarfiit NunaqarfiilluTusarniaanermi pilersaarusiat nutaat

200-E10


Nutarterneqarneranut/allannguuteqarneranut/ilassuteqarnermut patsisaasut Udarbejdet som kommuneplantillæg nr 3 
Killiffik Akuerisaq 
Immikkoortortaq Illoqarfeqarfik 
Kommuni Kommune Kujalleq 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Qaqortoq 
Siunertaq Teknikkikkut atortorissaaruteqarfik 
Atorneqarnissaa Området deles i tre delområder:(se vedhæftede lokalplan)
Område A forbeholdes grusudvinding og -forarbejdning. Når grusud-vindingen er ophørt skal området retableres som angivet i arealtildelin-gen, med henblik på videre byudvikling.
Område B forbeholdes levendesmiddelvirksomheder, som slagteri, gart-neri, mejeri og lignende. Der kan opføres bolig i tilknytning til virk-somheden.
Område C forbeholdes rekreative faciliteter som skovrejsning, raste-pladser, overnatningsfaciliteter, marina og andre turismefaciliteter. 
Pissutsit atuuttut Området henligger som forholdsvis uberørt natur.En vandresti (Qaqortoq-Igaliku) går gennem området. 
Inissaq sinneruttoq Området har en samlet rummelighed på ca 45 ha. 
Sanaartorfik Der kan ikke opføres permanent bebyggelse inden for område A, men kun anlæg som er nødvendige så længe grusudvinding finder sted.
Der kan opføres byggeri inden for område B til levnedsmiddelvirksom-heder og boliger i tilknytning hertil i op til 2 etager og 10 meter over laveste terrænniveau og inden for område C til rekreative formål, her-under hytter og anden overnatning. Byggeriet må her opføres i maksi-malt 1½ etage og 8 meters højde over terræn. Der kan dispenseres for bygningsdele hvor funktionen betinger en større højde.
Bebyggelse skal indpasses i landskabet såvel ved placering, udform-ning og materiale-og farvevalg 
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut Arealerne mellem bygningerne skal reguleres i rimeligt omfang og områderne skal fremstå ryddelige.
Ubebyggede grønne områder skal benyttes til de i lokalplanen angivne formål eller henligge i deres naturlige tilstand. 
TILSLUTNINGER Vejtraceet gennem områderne fastlægges endeligt i en arealtildeling. Byggeri og anlæg i området må ikke forhindre et hensigtsmæssigt vejtra-ce i en bredde på 20 meter. Der skal endvidere ved bebyggelse, indheg-ninger og andet tages hensyn til at vandreruten fra Qaqortoq mod Igaliku kan passere gennem området. Der kan etableres anløbsbroer / mindre havneanlæg i alle tre delområder. 
Immikkut aalajangersakkat Intet 
detailbem Se lokalplan 
Eksisterende plan (gl) pdf kommuneplantillaeg_nr_3__lo_e101_vedt_dk.pdf (247 KB) 
EKSISTERENDE_PLAN_GL pdf kommuneplantillaeg_nr__3__lo_e101_vedt_grl.pdf (199 KB) 
Tunuliaqutaq Arealerne mellem bygningerne skal reguleres i rimeligt omfang og områderne skal fremstå ryddelige.
Ubebyggede grønne områder skal benyttes til de i lokalplanen angivne formål eller henligge i deres naturlige tilstand. 
Generelle bestemmelser (gl) Generelle bestemmelser 
Immikkoortitamut pilersaarutip pilersaarutinut allanut attuumassuteqarnera Området er beliggende i det åbne land, men bynært og ønskes på sigt inddraget som byområde. 
baggrundskort Ortofoto