Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstruktur MålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Transport


Med etableringen af den nye storkommune har en sammenhængende trafikstruktur for hele Sydgrønland fået stadig større betydning. Infrastrukturen skal være med til at binde den nye kommune sammen, således at byer, bygder og fåreholdersteder kan nyde godt af hin­anden – så undervisnings-, beskæftigelses-, erhvervs- og turismetilbud kan styrkes. Relationerne mellem bor­gerne i de forskellige dele af kommunen kan også styrkes, og hele området kan blive tilgænge­ligt for udefra kommende besøgende – om det så er erhvervsfolk, turister eller familie og venner.

 

Det er også vigtigt at der er de rigtige forbindelser til omverdenen - såvel det øvrige Grønland som oversøisk. Fra byerne i Sydgrønland er der fly- og bådforbindelse op langs kysten samt gods og passagerbefordring over Atlanten. 

 

I byerne vokser biltrafikken i disse år markant. Det stiller nye krav til byernes indretning: bredere og bedre veje, sikring af fodgængere og cyklister, parkeringsmuligheder og offentlig transport.

 

Målsætninger:

Kommune Kujalleq ønsker

  • at etablere en lufthavn ved Qaqortoq.
  • at udvikle en tre-strenget trafikstruktur, der kombinerer transportmuligheder til vands, til lands og i luften såvel mellem byerne som til betjening af bygderne.
  • at støtte faste bådforbindelser i området for såvel personer som gods – gerne i kombination.
  • at vedligeholde og udvikle havnefaciliteter i såvel byer som bygder, til betjening af såvel fiskeri, fragt, persontransport, herunder turisme.
  • at udbygge og vedligeholde vejnettet i de tre byer
  • at udvikle et vejsystem således at Narsaq, Qaqortoq og Narsarsuaq lufthavn på længere sigt forbindes.
  • at udvikle veje og kørespor således at bygder og fåreholdersteder, hvor det er muligt, forbindes.
  • at sikre direkte oversøiske forbindelser hele året fra Sydgrønland med fly og rettidige forbindelser til disse fra alle byerne i kommunen.
  • at sikre arealer til lufthavn/landingsbane//heliport ved de tre byer.
  • at øge trafiksikkerheden i byerne.

 

Status og handlinger

Sydgrønland har som det øvrige Grønland haft flytransporten som højest prioriterede transportform gennem det seneste årti. I denne periode har Narsarsuaq Lufthavn fungeret som hele Sydgrønlands atlantlufthavn og som det vigtigste  trafikale knudepunkt i regionen.  Narsarsuaq Lufthavn vil i mange år frem fortsat have en helt central rolle i transportsy­stemet.

 

Den nye kommunestruktur og de nye erhvervsmuligheder i Sydgrønland stiller imidlertid nye krav til transportsystemet. Derfor arbejder Kommunen og Selvstyret på, at få etableret en egentlig lufthavn ved Qaqortoq, som anbefalet af Transportkommissionen (april 2011)  – den vil kunne give mere direkte og dermed billigere forbindelser for størstedelen af befolkningen i Sydgrønland. Det er en forudsætning for kommunen, at der bliver mulighed for en 1199 m bane, således at der er mulighed for atlantforbindelser til f.eks Island. Den valgte lokalitet nord for Storesøen ved Qaqortoq opfylder umiddelbart dette krav, ligesom den giver mulighed for god vejforbindelse til Qaqortoq og vej-skibs-forbindelse til Narsaq. Når lufthavn og vejforbindelse er en realitet, kan arealreservationen til en landingsbane ved Narsaq opgives. Naalakkersuisut har i 2012 igangsat et udredningsarbejde omkring etableringen af en lufthavn ved Qaqortoq.

 

Kommune Kujalleq’s store tæthed mellem byerne og mellem byer og bygder gør, at skibs­trans­port i mange tilfælde er et billigt og effektivt alternativ til helikoptertransport. Derfor arbejder Kommunen på at udbygge en skibsbaseret persontransport internt i regionen samt at fastholde og udvikle kystforbindelsen til det øvrige Vest-Grønland. En skitse til et muligt rutenet kan ses her. En udbygning af den skibsbaserede person- og godstransport forudsætter også at havnefaciliteter­ne i de tre byer samt i bygderne opgraderes. Kommuneplanen rummer sådanne udbygningsmuligheder.

 

Havnene i de tre byer er centrale for byernes udvikling, men har begrænsede udbygningsmulig­heder. Derfor er der også i kommuneplanen overvejelser om en ny stor Atlanthavn, som kan rumme større containermængder, off. shore service og evt udskibning af større mængder bulk. Når kapaciteten i de eksisterende havne ikke længere kan tilvejebringes kan et nyt område udlægges. Området skal også placeres centralt i forhold til en ny lufthavn ved Qaqortoq samt eventuelt vejanlæg i den forbindelse. 

 

Det tredje ben i en trestrenget transportstruktur er veje. I  Sydgrønland er der gennem mange år opbygget et vejnet af fåreholderveje, som primært har haft til formål at forbinde fåreholder­stederne med hinanden og de nærmeste bygder. Kommunen udbygger i samarbejde med fåre­holderne løbende dette net. Det drejer sig i sær om området Vatnaverfi, hvor der på sigt kan etableres et sammenhængende vejnet mellem Igaliku og Alluitsup Paa. Endvidere er der et betydeligt vejnet på Narsaq Halvøen omkring Qassiarsuk. (link til vejskitser)

 

Kommunen finder også, at et egentligt højklasset vejnet i Sydgrønland rummer et stort udviklings­potentiale. Dels kan det medvirke til et mere sammenhængende erhvervs- uddannelses- og arbejdsmarked, dels vil udviklingsmulighederne uden for byerne blive øget (minedrift, fårehold mm) og endelig vil en øget tilgængelighed kunne styrke turismen. Derfor arbejder kommunen på, at der kan etableres vejforbindelse kombineret med færgesejlads mellem Qaqortoq og Narsaq og fra disse byer til Narsarsuaq. Kommuneplanen rummer nogle foreløbige linieføringer for sådanne veje, men der skal foretages yderligere forundersøgelser før en præcis linieføring kan vælges. (link til vejskitser)

 

En vigtig del af transporten i et moderne samfund er den digitale infrastruktur. Sydgrønland fik med lyslederkablet fra Island mod Nuuk og Canada en sikker og højeffektiv digital forbindelse til omverdenen. Kommunen er opmærksom på at adgangen til internettet er af vital betydning for såvel byer, bygder som fåreholdersteder for at kunne videreudvikle området.


>

Heliport

 

Sarfaq Ittuk