Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstruktur MålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Sociale forhold


 

Alle borgere skal have en mulighed for at føre en tilværelse, hvor de er med til at skabe et godt liv for dem selv og deres nærmeste. Ikke alle borgere kan uden hjælp skabe sig en sådan tilværelse. Nogle familier har stærkt begrænsede økonomiske ressourcer, og andre har problemer med alkohol, vold og omsorgssvigt. Derfor er det kommunens opgave at indgå i en konstruktiv dialog med borgerne for at finde løsninger for den enkelte og stille institutioner og aktiviteter til rådighed.

 

 

Målsætninger:

 

  • At sikre de bedst mulige levevilkår under opvæksten inden for familiens rammer og nærmeste omgivelser.
  • At Styrke servicen over for børnefamilier, ved at tilbyde børnehavepladser, rådgivning og motiverende initiativer.
  • At etablere særlige foranstaltninger vedrørende forsømmelse (omsorgssvigt, alkoholmis­brug, vold) som familiecentre o.l. på sigt i alle tre byer.
  • At ældre og handicappede så vidt muligt kan blive boende i deres eget hjem længst muligt, herunder at de fysiske omgivelser (veje, stier og andre anlæg) udformes med hensyntagen til ældre og handicappede.
  • at der tilbydes plejehjem for ældre og handicappede, der ikke kan klare sig selv, samtidigt med at der er egnede boliger til mere selvstændige ældre i deres lokalområde.
  • At de ældres vilkår i alderdomshjemmene i de tre byer harmoniseres og at hjemmene moderniseres.

 

 

Hjælp og forebyggelse (familier mm)

Kommune Kujalleq har organiseret hjælp og forebyggelse således, at det sorterer under en fælles forvaltning, som har hovedsæde i Qaqortoq og afdelinger i alle tre byer samt at de 11 bygdekon­torer fungerer som indgang for bygdebefolkningen.

 

Ud over den takstmæssige hjælp som kommunen yder til arbejdsløse, sygdom og ulykke, trangs­vurderet hjælp og engangshjælp, giver kommunen en række tilbud om vejledning, behandling og anden individuel hjælp.

 

Der er således etableret et familiecenter i Qaqortoq der rådgiver, vejleder og afholder kurser mm til støtte for udsatte børn og unge og deres familier. I Narsaq er der etableret et multicenter ”Ujuaat” som ligeledes arbejder med hjælp og forebyggelse, i Nanortalik er der værestedet ”pilutaq” og i Alluitsup Paa værestedet ”Sikkersoq” der yder hjælp til børn fra socialt belastede familier. Der er etableret et kommunalt drevet børnehjem ”Tasiigaaq” i Narsaq

 

 

Der er kvinde-krisecentre i Narsaq og Qaqortoq, med offentlige tilskud, hvor frivillige hjælper kvinder i krise.

 

Ældre

Der er alderdomshjem i hver af de tre byer. Qaqortoq alderdomshjem er det nyeste, men der er et stort behov for yderligere pladser på hjemmet og der er derfor planlagt en udvidelse. Alderdoms­hjem­mene i Narsaq og Nanortalik er ældre og mangler også kapacitet og en renovering og udbygning af disse er påkrævet.

 

Der er endvidere en række ældreboliger i de tre byer, som enten fungerer i tilknytning til alderdomshjemmet eller hvor de ældre støttes gennem hjemmehjælp.

 

Endelig er der ældreværesteder i Qaqortoq ”Ullifik” (lukkes idet huset skal nedrives i forbindelse med alderdomshjemmets udvidelse) og i Narsaq ældrevære­stedet ”Ippikasik”. I Nanortalik er værestedet for de ældre, beliggende i alderdomshjemmets kælder.

 

I bygderne Allutsup Paa, Ammassivik, Sarlooq, Eqalugarsuit, Qassimiut er der ældrekollektiver.I Qassiarsuq er der enkelte ældreboliger og i de øvrige bygder sørger kommunen for at de ældres boliger gøres så ældrevenlige som muligt.

 

Handicappede

Det er en målsætning at de handicappede så vidt muligt kan blive i eget hjem og integreres i samfundet. Derfor forefindes der handicapvenlige boliger i alle ter byer, som er indrettet til og forbehold handicappede. Endvidere er kommunen behælpelig med at skaffe hjælpemidler der gør det muligt at fungere i eget hjem.

 

Der i alle byer etableret boenheder og bokollektiver for voksne med vidtgående handicap, samt at der er beskyttet værksted for sammen klientgruppe i Qaqortoq og Nanortalik, således er der i Qaqortoq 1 boenhed for 2 personer med vidtgående fysisk handicap, 1 boenhed for psykisk udviklingshæmmede og 2 bokollektiver. I Narsaq er der en boenhed for voksne med psykiatriske lidelser og personer med udviklingshæmning. I Nanortalik er der 2 boenheder og 1 bokollektiv for personer med psykiatriske lidelser.

 

Sundhed og sygdom

Det forebyggende sundhedsarbejde varetages for en dels vedkommende af kommunen. Kommunale forebyggelseskonsulenter, daginstitutioner, skoler og familiecentre har fokus på forebyggelse og tager løbende initiativer omkring sundhed, rygning, misbrug osv.

 

Behandling på sygehusene sorterer under Selvstyret. Der er i dag sygehuse i de tre byer og sygeplejestationer i alle bygderne. Selvstyret har netop lavet en sundhedsreform hvor Sygehuset i Qaqortoq udpeges som regionssygehus og de to øvrige sygehuse opretholdes som sygehuse på et lavere niveau. Ligeledes sorterer tandplejen under Selvstyret. Der er tandpleje­klinikker i de tre byer – i Qaqortoq og Narsaq i forbindelse med skolerne og i Nanortalik på Sygehuset.


>