Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstruktur MålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Forsyning og affaldshåndtering


Et velfungerende forsynings- og affaldsområde er en nødvendig forudsætning for et moderne samfund. I Sydgrønland har energiområdet taget et stort spring fremad med etableringen af vandkraftværket i Qorlortorsuaq, den offentlige vandforsyning er løbende udviklet i byer og bygder og varmeforsyningen sker ved henholdsvis privat opvarmning, varmecentraler samt fjernvarme i dele af Qaqortoq.  

  

På affaldsområdet har de enkelte byer haft store vanskeligheder med at opnå optimale forhold. Med kommunesammenlægningen tegner der sig nye muligheder for at finde koordinerede løsninger og arbejdsdelinger mellem byerne.

 

Der er på såvel forsyningsområdet som affaldsområdet store udfordringer i at finde løsninger der er specielt tilpasset de enkelte bygder og fårholdersteder.

 

Målsætninger:

  • på en økonomisk og miljømæssig måde at sikre tilstrækkelige mængder el, varme og drikkevand i forhold til byområdernes fremtidige behov,
  • at udbygge elproduktionen ved vandkraft og andre vedvarende energikilder
  • at sikre beskyttelsen af drikkevandsressourcen
  • at udnytte overskudsvarme, energibesparelser o.l. for at nedbringe ressourceforbrug og forurening.
  • at tilstræbe ens priser på forsyningsområdet i hele Kommune Kujalleq.
  • at alle områder i de tre byer på sigt kloakeres.
  • at fremme sortering af affald – primært ved kilden og sekundært ved modtagestationer.
  • at etablere differentieret affaldsbehandling gennem:

1.      Kompostering af ”grønt” affald

2.      Eksport af farligt og ”værdifuldt” affald

3.      Forbrænding af brændbart affald

4.      Deponering af affald der ikke indeholder

         miljøfremmede stoffer, under kontrollerede former.

 

Status og handlinger

 

Elforsyning

Bysamfundene Narsaq og Qaqortoq får i dag deres el fra vandkraftværket i i Qorlortorsuaq og har dermed opfyld målsætningen om en CO2-venlig og stabil elproduktion. Samtidig er der tale om et sammenhængende elsystem med en høj grad af forsyningssikerhed med konventionelle back-up enheder i begge byer. 

 

Der undersøges løbende muligheder også at få en mere miljømæssig elproduktion i Nanortalik. Der har i den forbindelse gennem de seneste år været opstillet en målemast for at kortlægge vindpotentialet for elproduktion ved nanortalik og der har i Nanortaliks nærhed været undersøgt mulighederne for endnu et vandkraftværk. Disse undersøgelser fortsætter i den kommende planperiode.

 

 I bygderne foregår elproduktionen alt overvejende ved diselgeneratorer. Der er de seneste par år iværksat forundersøgelser til etablering af små vandkraftværker og til elproduktion på biogas. Der vil i den kommende planperiode blive arbejdet videre på bestræbelserne på at skabe en mere CO2 neutral elproduktion i bygderne.

 

Vandforsyning

De tre byer har drikkevandssøer med en tilstrækkelig kapacitet til vandforsyning af de tre byer og den planlagte byudvikling. Spærrezonerne omkring specielt Qaqortoq, hvor en stor del af den eksisterende by og potentielle byudviklingsområdet ligger inden for spærrezonen, udgør imidlertid et problem i forhold til byudviklingen. Derfor ønsker kommunen, at der etableres en vandrensning på vandværket, der opfylder kravene (A3) til at spærrezonen kan lempes og give mulighed for byudvikling. 

 

Bygderne har ligeledes en velfungerende vandforsyning gennem små vandværker. De fleste byder henter drikkevand fra en nærliggende sø, enkelte har brøndboringer og bygden Saarloq har et anlæg hvor havvand omdannes til drikkevand. Planlægningen i bygderne skal være med til at beskytte disse drikkevandsinteresser.

 

Varmeforsyning

Den alt overvejende varmeforsyning af boliger, erhverv og institutioner sker gennem individuel oliebaseret opvarmning og dermed med forholdsvis stor CO2 udledning.. Kun i Qaqortoq er der et egentligt fjernvarmenet der baserer sig på overskudsvarme fra forbrændingsanlægget samt varme produceret på vandkraft. Dette fjernvarmenet vil i planperioden blive udvidet i takt med at nedslidte oliebaserede kollektive anlæg bliver nedslidte og skal fornys.

 

Der er også gennem de seneste år etableret en række små solfangerbaserede anlæg til opvarmning af brugsvand samt til ventilation. Det er en udvikling som kommunen vil søge at understøtte. Der er lavet de første skitser til varmeplaner for Narsaq og Qaqortoq og det er hensigten at der udarbejdes varmeplaner for alle tre byer.

 

Affald

Der har gennem de seneste år været megen fokus på en forbedret miljømæssig affaldshånd­tering i såvel byerne som bygderne.  Der er et velfungerende forbrænd­ings­anlæg i Qaqortoq, som fra 1/1 2010 modtager brændbart affald fra såvel Narsaq som Qaqortoq. Der er endvidere fungerende bygdeforbrændingsanlæg i  Eqalugaarsuit, Qassimiut, Igaliku, Qassiarsuk og Narsarsuaq. Alle forbrændings­anlæggene er etableret for mere end 10 år siden og der henstår en betydeligt renoveringsindsats for at disse anlæg, skal kunne dække behovet fremover.

 

Der er også igangsat projekter for i højere grad at kunne genanvende affaldet. Det gælder projekter for at få transporteret jernskrot til Danmark til omarbejdning, glasindsamling for at øge kapaciteten på forbrændingsanlæg og eventuelt genanvende glasset som vejfyld o.l. og endelig om anvendelsen af organisk affald til biogas.

 

Spildevand

Mellem 80 og 90 % af boligerne i de tre byer er tilsluttet kloak. Det har længe vært målsætningen at alle boliger i byerne skulle tilsluttes kloak, hvor det var hensigts­mæssigt. Enkelte mindre byområder har velfungerende sivebrønde eller tanke, som er hensigtsmæssige at bibeholde, men hvor det er muligt, sker der løbende tilslutning af ikke kloakerede ejendomme, når ejeren er parat til det.

 

Kloaknettet bliver løbende renoveret og udbygget i takt med nedslidning og at flere boliger kobles på nettet. Der udarbejdes i den forbindelse kommunale kloakplaner. 

 

I bygderne  og fra de boliger i byerne der ikke er tilsluttet kloak indsamles natrenova­tion. Natrenovation samt spildevand ledes urenset i havet. Der har hidtil ikke kunnet konstateres miljømæssige problemer i forbindelse med dette.


>

Forbrændings anlæg i Qaqortoq

Deponi i Nanortalik