Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Tasiusaq


Tasiusaq er beliggende ved Tasermiutfjorden, på en lille halvø med fjorden mod øst, syd og vest og en forholdsvis stejl fjeldside mod nord. Bygdens fysiske udvidelsesmuligheder i til­knytning til den ek­sisterende bebyggelse er derfor stærkt begrænsede.

Tasiusaq har 91 indbyggere. Bygden har tæt kontant til de omkringliggende fåreholdersteder i Nalasut (10 indbyggere), i Saputit (3 indbyggere) og i Nuugaarsuk (4 indbyggere) ved Kussuaq, hvor Kommunens lejr­skole ligger. Stedet har været beboet af fåreholdere siden 1933 og blev opret­tet som udsted i 1960.

I nærheden af Kussuaq ligger desuden en planted skov og ved søen Taserssuaq nord for bygden ligger Grønlands eneste naturlige skov.

 

Befolkning og boliger

Indbyggertallet har gennem tiden været svingende og afhænger meget af mulighederne inden for fiskeriet. Det relativt lave indbyggertal synes at hænge sammen med den manglende mulighed for indhandling i bygden. Det forventes derfor at indbyggertallet vil stige igen når indhandlingen genåbnes.

Der er forholdsvis få skolesøgende børn, og der vil de kommende seks år tilsyneladende ske et fald i elevtallet ved skolen. Samtidig er der flere ældre, som vil få behov for ældreegnede boligtilbud

Boligbebyggelsen i Tasiusaq er udelukkende enfamiliehuse. Husenes standard er mindre god, idet mange af husene generelt er af ældre dato og en del af boligerne er meget små. Ingen af husene er tilsluttet kloak. Stort set alle husene er med elinstallation.

Da befolkningstallet forventes at være forblive konstant, forventes der ikke nævneværdig ud­videlse af boligantallet. Der forventes at der i bygden vil blive opført ca. 8 huse i planperioden. En del af disse huse vil være erstatningsboliger for utids­svarende byg­ninger, der vil blive saneret.

 

Havn og erhverv

Eksisterende arbejdspladser er især knyttet til fiskeri og fangerer­hvervet, fåreholdererhvervet, butikken, skolen samt til kommunens forskellige bygdeanlæg og kontorer.

Havneanlæggene er placeret på vestsiden og sydsiden af bygden. På vestsiden er der etableret en fast kaj til bygdeskibe, mens den nyetablerede pontonbro er placeret på den sydlige del af kysten. De naturlige havneforhold er ikke optimale. I fremtiden vil det være hensigtsmæssigt at etablere en mole fra nordkysten på den vestlige side af bygden, som både kan beskytte den faste kaj, og gøre det muligt at anlægge godt beskyttede pontonbroer til joller.

Produktionsanlægget er i 2007 brandskadet som følge af en kortslutning i de elektriske installationer, men der arbejdes på at få skaderne udbedret, så det kan genåbnes

Der arbejdes endvidere på at få opstartet en tangproduktion, som skal indsamle og tørre tang, og derefter sælge det til aftagere i udlandet.

I området fanges sæler. Om foråret pågår fiskeri af stenbider inde i Tasermiut fjorden. Der arbejdes på genåbning af fabrikken i 2011 til indhandling af stenbider om foråret og af torsk senere på året.

 

Fritid og offentlige institutioner
Klik her for at se Service bygninger på kort

Eleverne på den kommunale bygdeskole i Tasiusaq kommer fortrinsvis fra bygden selv og i mindre udstrækning fra fårehol­dersteder i området. Skolen har elever fra 1. – 7. klasse og har plads til i alt 25 elever. I skoleåret 2007/2008 var der 8 elever. Skolen rummer desuden en gratis førskoleordning for 3-6årige, mens mindre børn kan passes gennem private dagplejeordninger. Skolen påregnes ikke udbygget i den kommende årrække.

Bygdekontoret er placeret midt i bygden. Bygdekontoret er meget lille, og der er behov for udvidelse med mødelokale og ekstra kontorfaciliteter

Servicehuset indeholder et vaskeri og muligheder for badning, samt to fællesrum. Fællesrummene skal indrettes, så de kan anvendes til overnattende turister. Bygdekonsultationen ligger i forbindelse med servicehuset.

Brandstationen ligger midt i bygden og er nyligt blevet udbygget. Den indeholder motoriseret brand­pumpe, skumudstyr samt røgdykkergrej. Der er behov for et nyt motoriseret køretøj, som kan trække pumpen. Brandvæsenet står under ledelse af brandinspek­tøren i Nanortalik.

Fællesværkstedet i bygden indeholder værksted, som giver mulighed for reparation af joller. Værkstedet er under renovering, og i den forbindelse skal der etableres toiletfaciliteter og husflidsværksted. Der skal desuden etableres bedding neden for værkstedet.

Bygden har egen butik, som er placeret oven på indhandlingsstedet. Butikslokalerne er nedslidte og det er et ønske at man i stedet for at renovere de eksisterende lokaler, bygger nye butikslokaler midt i bygden.

 

Tekniske anlæg

Klik her for at se Tekniske anlæg på kort

Elværket er placeret i bygdens østlige del og er netop blevet udvidet. Det forventes derfor ikke at være udvidelsesbehov i planperioden. 

Vandværker er placeret i bygdens østlige del. Vandindtaget i Tasiusaq ligger 250 m nordøst for bygden, hvor der er opført en dæmning over nogle vandløb, og om vinteren hentes vandet fra vand­reservoiret. Der er i planperioden behov for oprensning af vandopsamlingsdepoterne.

Tankanlæg findes ved vesthavnen samt ved sydkysten sydvest for heliporten

Tasiusaq har en primær vej som går gennem bygden og ud fra denne går flere mindre stier. Veje og stier er anlagt som grusveje og er anlagt for kommunale midler. Der arbejdes på at etablere en grusvej til fåreholderstederne og denne vej forventes fuldt udbygget i planperioden.

Dagrenovationsaffald indsamles og bringes til den kommunale losseplads, hvor den sammen med tømte natrenovationsække afbrændes og tildækkes. Det er et lokalt ønske at flytte lossepladsen til en placering vest for bygden, således at den ikke ligget ved den vej, der fører turister inde til vandreområdet nord for bygden. Natrenovation indsamles og ledes urenset i fjorden. Det grå spildevand ledes urenset ud i terrænet og fremføres til fjorden ved hjælp af grøfter. Der påregnes ikke udført nogen form for offentligt kloaksy­stem i planperio­den.

Kirkegården ligger midt i bygden. Kirkegården udvides løbende efterhånden som behovet opstår, og området omkring kirkegården må derfor ikke anvendes til andre formål.

Boldbanen ligger i den østlige del af bygden.

I den vestlige del af bygden ligger telekommunikationsanlægget med heliplatform.

I bygdens østlige del findes et helistop, som bruges til den faste bygdebeflyvning.

Heliporten, brændstoftanke og vandindvinding er omgivet at spærrezoner, som skal overholdes. Teleanlæggene har indsigtszoner, som der skal vises hensyn til, og fra dump og forbrændingsanlæg skal der holdes en passende afstand til nærmeste bebyggelse.

  

Udviklingsstrategi for bygden

Bygdens primære behov er bygnings- og boligsanering, og i den forbindelse få etableret ældre- og handikapvenlige boliger. Derudover er der lokalt ønske om at bygdekontoret bliver udvidet, at der etableres bedding ved fællesværkstedet og at der etableres et nyt butikshus midt i bygden. Vest for bygden er der ønske om etablering af en ny dump og en mole, som kan beskytte erhvervshavnen og samtidig skal læ for en ny jollehavn. Derudover skal kirkegården udvides mod øst efterhånden som behovet opstår.

Ud over de erhverv som allerede er i bygden, kan der på nu­værende tidspunkt peges på turister­hvervet som en mulighed for yderlig udvikling, hvor bygden eventuelt kan være mål for éndagsture for turister boende i byen, samt udgangspunkt for vandreturisme. Desuden arbejdes der på at få opstartet en tangproduktion, som skal indsamle og tørre tang, og derefter sælge det til aftagere i udlandet.

I området fanges sæler. Om foråret pågår fiskeri af stenbider inde i Tasermiut fjorden. Der arbejdes på genåbning af fabrikken i 2011 til indhandling af stenbider om foråret og af torsk senere på året. 


>

Tasiusaq