Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Qassimiut


Qassimiut er den nordligste bygd i Kommune Kujalleq. Qassimiut er kulturelt begavet med bevaringsværdige bygninger og der er foretaget omfattende arkæologiske udgravninger i områderne omkring bygden. Qassimiut er desuden stolt af, at have opfostret tidligere Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt.

 

Befolkning og boliger

Bygden bebos af ca 25 personer i 2011. Aldersgennemsnittet har været stigende de seneste år

Bygden rummer i alt cirka 45 boliger. Flere af disse (i 2010, 5 boliger) står tomme på grund af tidligere års affolkning.

Der findes både ældrekollektiv og ældre-venlige boliger i bygden. Mange af de ældre forbliver dog i deres private boliger og anvender ikke tilbud om ældrebolig og hjemmehjælp. Ældrekollektivet er ved planens udarbejdelse rømmet, idet der er konstateret skimmelsvamp og en større renovering forestår.

 

Havn og erhverv 

Der findes i Qassimiut en atlantkaj, et produktionsanlæg samt en butik, Pilersuisoq. Produktionsanlægget i bygden har to autorisationer. De kan således både forarbejde fisk og kød. Dette gør, at produktionsanlægget har en lang driftsperiode hen over året, og indtægter og arbejdspladser er således rimeligt stabile. Området er rigt på ressourcer og det er derfor manglende arbejdskraft på produktionsanlægget, der begrænser produktionen mere end indhandlingen. Med henblik på at skabe et bæredygtigt grundlag for bygden fokuseres der således primært på udbygning af fiskeindustrien ved tiltrækning af arbejdskraft.

Tilbagegangen i torskebestanden, har betydet meget for bygdens erhvervs­muligheder. Der har dog været kontinuerlig indhandling på fabrikken gennem de senere år. I årene fra 2003 og fremefter var der ligeledes indhandling af hvaler og sæler. Der blev i 2009 brugt en del penge på at udskifte fabrikkens fryseanlæg som i dag fremstår i god og driftsikker stand, hvilket medvirker til at der fremover er tro på øget aktivitet. Kommune Kujalleq har sommeren 2010 valgt at støtte de lokale kræfter i opførelsen af en ny tørrehytte nord for Qassimiut.  I lavsæsonen kan der forekomme enkelte ledige.

 

Fritid og offentlige institutioner

Klik her for at se Service hus og tekniske anlæg på kort

I Qassimiut findes en skole, kirke, kirkegård, forsamlingshus og enkelte mindre legepladser for bygdens børn. Skolen har ved planens udarbejdelse kun to elever og det skal snarest muligt vurderes om skolen kan opretholdes som skole eller der skal findes andre undervisningstilbud til bygdens børn. Kirkegården vurderes at have tilstrækkelig kapacitet i planperioden.

Der er ikke et egentligt servicehus i Qassimiut. servicefuktionerne er fordelt på et forsamlingshus, et badehus og indtil for få år siden den gamle skole hvor der er indrettet værksted samt bgdekontoret. Det skal vurderes om de tre huse kan bringes op på en acceptabel standard eller om der skal etableres et egentligt servicehus. Forsamlingshuset er uopvarmet og har derfor begrænsede anvendelsesmuligheder.

Kultur og bevaringsværdier

I Qassimiut er kulturarven tydelig. Et gammelt stenpakhus fra 1800 tallet, B81 er fredet og sat i stand udvendigt. Den gamle skole B-111 er bevaringsværdig, men anvendes ikke længere og er i dårlig stand. B- 76 Pilersuisoq-butikken og B-86, en beboelse, er fine koloni-bygninger, der er bevaringsværdige og fortsat anvendes og vedligeholdes. Endelig er kirken B-112 og skolen B-480 nyere bevaringsværdige bygninger.

Endvidere findes der en rekonstruktion af en tørvehytte som viser den helt oprindelige boform.

  

Miljø og forsyningsanlæg

I bygden er der etableret et forbrændingsanlæg, hvor bygdens affald brændes. Slagger og større affaldsstykker deponeres på bygdens dump. Der foregår separat batteriindsamling, jernskrot, hårde hvidevarer og elektronik sorteres fra og deponeres midlertidigt på dumpen.

 

På grund af lokale problemer med fugt i husene som følge af afledning af spildevand over terræn og anden vandafledning, har der været tanker fremme om etablering af en form for kloaksystem.  Egentlig kloakering af bygden er næppe realistisk, men en vis form for regulering af overfladevandet vil blive undersøgt 

 

Der er et bygdeelværk i bygden. Driften varetages af Nukissiorfiit. Elværket er blevet renoveret i 2009-10. Der er overvejelser om et forsøg med biogas, der eventuelt kan bruges i en gasmotor til elproduktion - et tiltag som er under overvejelse mellem kommunen og private aktører. Elledningsnettet blev delvist renoveret i 2007

 

Drikkevandsforsyning sker fra en vandsø beliggende nordvest for bygden. Vandet føres i rørledninger frem til taphuse. Vandværket er delvist renoveret med filter og UV-anlæg i 2009 hvorfor der ikke er aktuelle planer om yderligere tiltag indenfor planperioden. Vandlednings­­nettet er blevet renoveret i 2008 og dækker det meste af bygden.

Bygdens huse varmeforsynes ved oliefyr i boligerne.

 

Trafikforhold

Der er et gennemgående vejanlæg gennem bygden. På visse strækninger er der etableret  flisebelægning til fodgængere. Disse flisebelægninger søges udbygget. Der er et særligt problem med overfladevand der fryser om vinteren og gør dele af vejen glat og ufremkommelig. Bygdens vejfolk skal. når det er nødvendigt afhjælpe disse gener, ligesom problemstillingen fremover skal indgå i udformningen af vejene.  Der er ingen biler i bygden, men en minitruck og en 4-hjulstrukken transport-motorcykel. Der er helistop i udkanten af bygden.

Der kan tegnes telefonabonnement i bygden og der er hermed mulighed for internetopkobling. Det er et ønske fra bygdens borgere at der oprettes en ”internet-cafe”.

 

Udviklingstrategi for bygden

Erhversvpotentialet for Qassimiut er fortsat fangst og fiskeri, derfor er det vigtigt at havn og produktionsanlæg fortsat holdes ved lige og udvikles. For at kunne tiltrække arbejdskraft til bygden ønskes det at gøre bygden mere attraktiv. Dette skal ske ved en indsats i forhold til både kommende borgere og turister. I denne forbindelse er det et ønske fra bygdeborgerne, at der etableres et servicehus, hvor der kan indrettes cafe, internet, skind systue, stenslibnings værksted mm. Som alternativ til opføreslen af et nyt servicehus, kan der også ske en renovering af det eksisterende forsamlingshus B798, den gamle skole B111 og badehuset B1182.  Herudover ønskes det at indrette en af de bevaringsværdige bygninger i bygden som den var i 1800-tallet, så denne kan fremstå som et eksempel på bygdens kultur. Med henblik på øget turisme, kan der tilbyde mulighed for at turister kan deltage på fiske- og fangstture. Overnatningsmuligheder for besøgende, ud over bygdekontorets værelser kan ligeledes overvejes. 


>

Pilersuisoq i Qasimiut