Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Narsarmijit


Narsarmijit er kommunens sydligste bygd beliggende ved vestlige udmunding af Prins Christians Sund. Bygden har maj 2009 104 indbyggere. Narsarmijit blev grundlagt i 1824 som missionsstation af Herrnhut brødremenigheden. I 1906 gjorde pastor Jens Chemnitz her de første forsøg med fårehold i Grønland. Bygden har haft mange kontakter til omverdenen gennem den ameri­kanske loranstation fra 1934 til 1987 og Store Nordiske station "Icecan" fra 1961 til 1990. I dag har NunaTek Tele købt sidst­nævnte.

Bygdens fysiske udvidelsesmulig­heder­ er rimeligt gode, idet et forholdsvis stort område omkring bygden er moderat kuperet. Bygdezonens afgrænsning ses på nedenstående kort.

 

Befolkning og boliger

Befolkningstallet har fra 2000-2009 svinget omkring 120 personer. De seneste år har der været en faldende tendens og per 1/1-2011 var der 82 indbyggere. Det forventes at befolkningstallet fastholdes i planperioden.

Gennemsnitsalderen i Narsarmijit er i 2009 37 år og dermed tæt på gennemsnittet i kommune. Kun 21% af befolkningen var i 2009 under 14 år. Antallet af førskolebørn er relativt lille, hvorfor det forventes at elevtallet i skolen vil falde lidt i de kommende år.

Boligbebyggelsen i Narsarmijit består i enfamiliehuse og dobbelthuse. Husenes standard mindre god, idet mange af husene generelt er af ældre dato og en del af boligerne er meget små. Ingen af husene er tilsluttet kloak. Hovedparten af husene er med elinstallation. Få huse har helårsvand, enkelte huse har vandtank, de fleste huse er uden indlagt vand.

Da befolkningstallet forventes at være stabilt, forventes der ingen nævne­værdig udvidelse af boligantallet. Det forventes at der i bygden vil blive opført ca. 12 huse i planperioden. En del af disse huse vil træde i stedet for utidssvarende bygninger, der vil blive saneret.

 

Havn og erhverv

Byg­debefolkningen­ lever i dag fortrinsvis af fiskeri og fangst, samt servicevirksom­hederne såsom KNI, skolen, kommune­kontoret og elværk.

Den eksisterende havnemole er fra 1997, og der er en vanddybde på ca. 5 m. Det skønnes ikke nødvendig med en udvidelse i planperioden. Havnemolen blev beskadiget i storm efterår 2010 og stormskader bør snarest repareres.

Fiskefabrikken blev stærkt beskadiget i storm efterår 2010. Den er opført i firserne og er uden fryser og produktionen har hovedsagligt været saltfisk – af uvag og torsk. I fabrikken er installeret procesudstyr til produktion af stenbiderrogn.

Omkring bygden er gode fangstmuligheder for klapmyds, netside og grønlandsæler.

I de seneste år har været indhandlet sortebær, blåbær og kvan. Der er interesserede ansøger til at opstarte landbrug igen i bygden.


Eksisterende byggeri og anlæg i Narsarsmijit

Klik her for at se service bygninger på kort

Eleverne i bygdeskole i Narsarmijit kommer fra bygden selv. Skolen, der har elever fra 1. – 7. klasse har plads til i alt 40 elever. Skolen er opført i 1966 og den seneste tilbygning og renovering er udført i 1981. Tilbygningen er ikke funderet ordentligt, hvorfor bygningen synker. Det har medført at skolen som helhed er blevet meget dårlig, og der skal derfor arbejdes for at få bygget en ny skole. Den nye skole skal placeres overfor butikshuset.

B-783 anvendes som børneklub om aftenen

Der er i Narsarmijit indrettet bygdekontor i et tidligere enfamiliehus som er opført i 1962. Der er ansat en kontormedhjælper til det daglige administrations­arbejde. Der er ikke planlagt yderlig udvidelse af byg­dekontoret.

Servicehuset indeholder et vaskeri og muligheder for badning, kulturværksted og møderum. Huset bliver desuden brugt til børnepasning i dagtimerne.

Bygdekonsultationen i Narsarmijit repræsenteret med en sundhedsmed­hjælper, der er underlagt sygehuset i Nanortalik.

Brandstationen har en motoriseret brand­pumpe, skumudstyr samt røgdykkergrej. Brandvæsenet står under ledelse af brandinspek­tøren i Nanortalik.

Fællesværkstedet i bygden indeholder mulighed for reparation af byg­debeboernes joller. Værkstedet er i så dårlig stand, at det skal nedrives og genopbygges. Værkstedet skal genopbygges på den nuværende placeres

Bygden har egen butik, hvor der kan købes de nødven­dige daglig­varer.

Museum er indrettet 2008-09 i det gamle forsamlingshus – B-131.

B- 131, B-775 og B-782 er bevaringsværdige

 

Tekniske anlæg i Narsarsmijit

Klik her for at se Tekniske anlæg på kort

Det nuværende elværk er fra 1989 og er placeret i bygdens østlige del. Elværket har tre generatorer, men kun én fungerer, hvorfor der sker strømafbrydelser når denne skal efterses. Derfor bør mindst en af de to øvrige generatorer istandsættes, så de kan anvendes som nødgeneratorer. 

Vandværket i Narsarmijit er fra 1981 og er beliggende i bygdens østlige område. Bygden vandforsynes fra elven øst for bygden, hvor selve vand­indtaget er placeret i en brønd af brøndringe ude i elven lige syd for Tele. Vandet pumpes fra vandværket ud til bygdens taphuse.

Østlig for bygden findes et helistop, som bruges til den faste bygdebeflyvning.

Narsarmijit har nogle primær veje som går gennem bygden og ud fra denne går flere mindre stier til betjening af det nødvendige færdselsbe­hov. Veje og stier er anlagt som grusveje og er anlagt for kommunale midler.

Dagrenovationsaffald bortskaffes ligeledes ved den kommunale renovationsordning. Affaldet bringes til den kommunale losseplads, hvor det sammen med tømte natrenovationsposer afbrændes og tildækkes. Natrenovation bortskaffes ved den kommunale renovationsordning. Poserne tømmes urenset i fjorden. Det grå spildevand ledes urenset ud i terrænet og fremføres til fjorden ved hjælp af grøfter. Der påregnes ikke udført nogen form for offentligt kloaksy­stem i planperio­den.

I den nordlige del af bygden ligger telekommunikationsanlægget med heliplatform.

Boldbanen ligger i den nordlige del af bygden.

Kirkegården ligger nord for bygden. Kirkegården udvides løbende efterhånden som behovet opstår.

Klausulerede zoner

Heliporten, brændstoftanke og vandindvinding er omgivet at spærrezoner, som skal overholdes. Teleanlæggene har indsigtszoner, som der skal vises hensyn til, og fra dump og forbrændingsanlæg skal der holdes en passende afstand til nærmeste bebyggelse.


Udviklingsstrategi for bygden

På grund af de topografiske forhold omkring Narsarmijit er der gode muligheder for udvidelser. Det forventes dog at udviklingen i planperioden kan ske inden for de eksisterende rammer. Nye boliger kan opføres som erstatning for saneringsmodne boliger.

Arealet omkring kirkegården reserveres til udvidelse af denne, men arealet over for butikshuset reserveres til skolebyggeri. Arealerne omkring havnen reserveres til havnefunktioner, herunder evt. oprettelse af tørreanlæg til tangproduktion.

Ud over at der i de seneste år er etableret en produktion af stenbiderrogn i Narsarmiit  indhandles der nu også sortebær, blåbær og kvan samt  torsk og uvaq til saltning. Der er således et bredt grundlag for  udvikling af fødevareproduktion

Der findes bag bygden et stort bagland, som vil være velegnet til landbrug, og der er allerede flere initiativer omkring dyrkning af kartofler og grøntsager. 


>

Narsarmijit

Narsarmijit