Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

O4 Isortoq - Atugassiaanngitsoq annertuumik neriniartitsivissaq kiisalu sukisaarsaarfissiaq.


Begrundelse for opdatering/ændringer/tilføjelser Kommuneplantillæg nr 4 
Plantitel Isortoq - Atugassiaanngitsoq annertuumik neriniartitsivissaq kiisalu sukisaarsaarfissiaq. 
Plantype Kommuneplan - Det åbne land - tillæg 
Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder, der friholdes 
Anvendelse a) Den overordnede anvendelse af området er udlagt til ekstensiv græsning
b) Der kan inden for området drives friluftsaktiviteter som jagt ol samt etableres enkelte anlæg til støtte for turisme- og friluftsaktiviteter 
Eksisterende forhold Vildmark som er kendetegnet ved at være et uberørt område uden bebyggelse og anlæg. Der er i området en rensdyrstation og hele om-rådet har været anvendt til græsning for rensdyr i mere end 10 år 
Rummelighed Området er på ca. 1700 km2.
Området gives en rummelighed på maksimalt 6 fritliggende hytter 
Bebyggelse a) Der kan opføres enkelte turisthytter (maksimalt 3 hytter i samme nær-
området)
b) Hytterne forudsætter en arealtildeling uanset størrelse.
c) Der kan bygges i 1½ etage og maksimalt 8 meter over terræn.
d) Hytterne må maksimalt være på 20 m2
e) Der må ikke anvendes reflekterende materialer til beklædning af tage og facader.
f) Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 50 meter fra kysten, vandløb eller søbredden.
g) Der kan i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på delområdets overordnede anvendelse
h) Al bebyggelse og alle anlæg skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne 
Friarealer Intet 
Tilslutninger a) Der kan etableres mindre tekniske anlæg, som master til radiodæk-ning o.l. og kun på baggrund af en arealtildeling.
b) Der kan til betjening af rensdyrdriften og turismen etableres simple landingsbaner uden befæstning og kun på baggrund af en arealtildeling; såfremt sådanne baner kan bringes i overensstemmelse med de gældende regler for luftfart 
Klausulerede zoner Intet 
Bevaringshensyn Eventuelle fortidsminder i området skal respekteres. 
Miljøhensyn Ikke organisk affald må ikke deponeres i området; men skal returneres til by- eller bygdeområde, hvor der findes offentlig affaldshåndtering. 
Særlige forhold Intet 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf 141107_kommuneplantillaeg_nr_4_for_isortoq_dk_underskrevet.pdf (573 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf 141107_grl_kommuneplantillaeg_nr_4_for_isortoq_underskrevet.pdf (639 KB) 
Baggrund Kommuneplantillæg nr 4 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning
Godkendelse og offentliggørelse Offentlig bekendtgjort den 7. november 2014