Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

L9 Ikerasaarsuup Kangerlukuluua - Illuaqqat


Begrundelse for opdatering/ændringer/tilføjelser Kommuneplantillæg nr. 2 
Plantitel Ikerasaarsuup Kangerlukuluua - Illuaqqat 
Plantype Kommuneplan - Det åbne land - tillæg 
Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder af særlig rekreativ karakter 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til bebyggelse og anlæg til hytter til institutionsformål b) Der kan etableres tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende mindre anlæg i umiddelbar tilknytning til hytterne, så længe det ikke sker i et omfang, der ændrer på områdets overordnede anvendelse. 
Eksisterende forhold Vildmark som er kendetegnet ved at være et uberørt område uden bebyggelse og anlæg og med en afstand på mere end fem kilometer fra egentlige menneskerelaterede aktiviteter (bebyggelse, vandindvinding mm).. 
Rummelighed Området er på ca. 35 ha (0,346 km2).
Området gives en rummelighed på maksimalt 6 hytter 
Bebyggelse a) Der kan bygges i 1½ etage og maksimalt 8 meter over terræn.
b) Al bebyggelse og alle anlæg skal løbende vedligeholdes, så de
ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
c) Der må ikke anvendes reflekterende materialer til beklædning af
tage og facader. d) Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end
50 meter fra kysten eller søbredden. 
Friarealer Udenomsarealer skal som udgangspunkt friholdes for oplag og henligge som natur. Permanente oplag på friarealerne kan kun ske hvis der kan gives arealtildeling 
Tilslutninger a) Der kan etableres anløbsbro til området. b) Der kan anlægges veje, kørespor eller stier i tilknytning til bebyggelsen og anlæg. c) Der kan etableres tekniske anlæg til forsyning af el, vand, varme og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvin-ding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. d) Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for ek-sempel generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til hytterne 
Klausulerede zoner Ingen 
Bevaringshensyn Eventuelle fortidsminder i området skal respekteres. 
Miljøhensyn Ikke organisk affald må ikke deponeres i området; men skal returneres til by- eller bygdeområde, hvor der findes offentlig affaldshåndtering. 
Særlige forhold Intet 
Detaljerede bestemmelser Ingen 
Baggrund Ansøgning om arealtildeling til hytter til institutionsformål 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Erstatter del af O2