Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

L2 Alluitsoq


Plantitel Alluitsoq 
Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder af særlig rekreativ karakter 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritids- og turismeformål, herunder mulighed for lejrskole, undervisningsformål, ferieboliger o.l.
b) Der kan etableres tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende mindre anlæg i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, så længe det ikke sker i et omfang, der ændrer på områdets overordnede anvendelse. 
Eksisterende forhold Området udgøres af nedlagt bygd, hvor kun to huse i 2011 var beboede.
Bygden var indtil 1900 en Hernhut-missionsstation og rummer store kulturhistoriske værdi og er som helhed bevaringsværdig 
Rummelighed a) Området har en samlet rummelighed skønnet til 2 ha
b) Der er ingen restrummelighed. 
Bebyggelse a) Der kan ikke etableres ny bebyggelse i området
b) Der kan i begrænset omfang ske tilbygning til eksisterende bebyggelse, når dette sker i respekt for bygningernes frednings- eller bevaringsværdi.
c) Al bebyggelse og alle anlæg skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne. 
Tilslutninger ) Der kan etableres anløbsbro til området.
b) Der kan anlægges kørespor eller stier i tilknytning til bebyggelsen under respekt for områdets samlede bevaringsværdi.
c) Der kan etableres tekniske anlæg til forsyning af el, vand, varme og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
d) Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for eksempel generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen.
e) Anlæg, som nævnt i nr. c og d, må ikke etableres, så de ved anvendelse er til unødig gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. 
Bevaringshensyn a) B-91(præstegården), B-93 (udhus) og B-95 (fårestald) er fredede og skal bevares jævnfør fredningsbestemmelserne.
b) B-863, B-864 og B-865 er bevaringsværdige og skal i deres ydre bevare udseendet.
c) Den samlede bebyggelse samt haver og friarealer skal bevares. Bevarelsesplan jævnfør registranten (se 6); vurderes i 2011 ikke længere mulig, og ud fra denne bør udarbejdes en mindre krævende bevarelses plan med det væsentlige fra nuværende. 
Særlige forhold Intet at bemærke 
Baggrund Kort resume