Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

K5


Begrundelse for opdatering/ændringer/tilføjelser Dette kommuneplantillæg giver mulighed for at etablere hytter ved Narsaarsuk og Aappaluttup iterlaa og forslaget har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring inden kommunalbestyrelsen tog endelig stilling til om kommuneplanen skulle ændres. 
Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder til hytter og sommerhuse m.v. 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til bebyggelse og anlæg til hytter til turismeformål b) Der kan etableres tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende mindre anlæg i umiddelbar tilknytning til hytterne, så længe det ikke sker i et omfang, der ændrer på områdets overordnede anvendelse. 
Eksisterende forhold Vildmark som er kendetegnet ved at være et uberørt område uden bebyggelse og anlæg og med en afstand på mere end fem kilometer fra egentlige menneskerelaterede aktiviteter (bebyggelse, vandindvinding mm). 
Rummelighed Områdernet er på ca: a: 0,067 km2, b: 0,007 km2
.
Området gives en rummelighed på maksimalt 4 hytter i hvert områder 
Bebyggelse a) Der kan bygges i 1½ etage og maksimalt 8 meter over terræn.
b) Hver enkelt hytte må maksimalt have et grundareal på 100 m2
c) Al bebyggelse og alle anlæg skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
d) Der må ikke anvendes reflekterende materialer til beklædning af tage og facader eller stærke skrigende farver.
e) Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 30 meter fra kysten og fra vandløb. 
Friarealer Udenomsarealer skal som udgangspunkt friholdes for oplag og henligge som natur. Permanente oplag på friarealerne kan kun ske hvis der kan gives arealtildeling. 
Tilslutninger a) Der kan etableres anløbsbro til områderne.
b) Der kan anlægges veje, kørespor eller stier i tilknytning til bebyggelsen og anlæg. c) Der kan etableres tekniske anlæg til forsyning af el, vand, varme og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til fersk-vandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
d) Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for eksempel generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til hytterne 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Eventuelle fortidsminder i området skal respekteres. 
Miljøhensyn Ikke organisk affald må ikke deponeres i området; men skal returneres til by- eller bygdeområde, hvor der findes offentlig affaldshåndtering. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kommunalbestyrelsen har modtaget et ønske fra Hotel Narsarsuaq om at åbne mulighed for opførelse af to turisthytter i område O3. Område O3 var i Kommuneplan 2011-2022 udlagt til ”friholdt område”, hvor der ikke var mulighed for opførelse af fritidshytter. Etableringen af de to hytter forudsatte således en ændring af kommuneplanen.

Dette kommuneplantillæg giver mulighed for at etablere hytter ved Narsaarsuk og Aappaluttup iterlaa og forslaget har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring inden kommunalbestyrelsen tog endelig stilling til om kommuneplanen skulle ændres.

Med kommuneplantillægget indarbejdes der bestemmelser der fastlægger bebyggelsens omfang og anvendelse.

Der er ikke i det pågældende område særlige beskyttelseshensyn ud over de generelle hensyn der varetages gennem Naturbeskyttelsesloven, herunder afstande til kysten, søer og vandløb. Det forudsættes endvidere at ikke organisk affald returneres til by- eller bygdeområde, hvor der findes offentlig affaldshåndtering. 
Godkendelse og offentliggørelse Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 5 var fremlagt til offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 30. marts 2015 til den 25 maj 2015 Der indkom en indsigelse Paarma Egede Lund og Qillaq Ingemann med henvisning til et tidligere afslag på hytteansøgning samt bemærkninger fra Departementet for Natur og Miljømed med henstilling om større afstand til kysten. Bemærkningerne er behandlet i forbindelse med vedtagelsen.