Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

321-B2


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde – Blandet erhverv Området er udlagt til værkstedsbygninger, tankanlæg, service, fremstilling, og salg mv. 
Eksisterende forhold Området omfatter elværket, pumpestation og hobbyværkstedet m.m. 
Rummelighed Området er på ca. 2,5 ha. med en restrummelighed ca. 1,0 ha. 
Bebyggelse I området må bebygge mindre værksteder, lagerbygninger, tankanlæg, hobbyværksteder m.v. som ikke stiller specielle krav og kan medføre gener. Værksteder og lagerbygninger skal være tilknyttede lufthavnen og/eller hotellet. 
Friarealer Der må ikke foretages oplagring af materialer eller materiel uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Der pålægges nybebyggelse pligt til at anlægge arealer til parkering. Teknisk forvaltning kan begrænse mulighederne for oplagring af materialer og materiel udendørs. Der kan pålægges nyanlæg pligt til at opføre hegn. 
Tilslutninger Ny bebyggelse i området kan afhængig af sin funktion blive pålagt pligten til at tilslutte vand og kloak. Vejtilslutninger skal ske i henhold til gældende vejregulativ. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszoner Sx2 og Sx3. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Erhvervsbygninger i området må ikke give anledning til støjgener eller andre gener for områdets beboere.
Generelt gælder at eksisterende og ny bebyggelse pålægges særlige pligter til afhjælpning af gener som røg, støj ilde lugt og anden forurening. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume