Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-E11


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Grusgrav med tilhørende funktioner (nedknusningsanlæg) i en periode på maksimalt 10 år fra dette tillægs ikrafttræden. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget og ligger hen som uberørt klippelandskab. 
Rummelighed Området er på ca. 2,6 ha 
Bebyggelse Der kan etableres de for grusgraven nødvendige anlæg, herunder ned-knusningsanlæg, mandskabsskure/-containere mm. 
Friarealer Oplag på friarealerne kan kun ske, hvis der kan gives arealtildeling.
Hele området skal fremstå ryddeligt og visuelt udgøre en for kommu¬- nalbestyrelsen acceptabel ”indkørsel” til byen. 
Tilslutninger Områdets trafikbetjenes primært fra den nye, vest for området, belig-gende vej til Iterlak og lufthavnsområdet. Der kan etableres vej/sti til ve-jen syd for området. 
Miljøhensyn Udvinding og forarbejdning af grus, sten og andre byggematerialer er omfattet af listen over særligt forurenende virksomheder, anlæg og ind-retninger og kræver miljøgodkendelse.

Udledning af spildevand og overfladevand til fjorden forudsætter tilla-delse fra PAIAN.

Grusudvindeing skal leve op til gældende krav vedr. begrænsning af støv- og støjgener. 
Særlige forhold Der skal udarbejdes en plan for stenbrydningen, der fastlægger en bundkvote, som kan udgøre fundamentet for en kommende udvikling, og dermed en plan for afleveringen af området.
Planen skal godkendes af kommunen i forbindelse med arealtildelingen. 
Baggrund