Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-E10 Iterlak


Plantitel Iterlak 
Status Kladde 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Området kan anvendes til grusindvinding, levnedsmiddel- center og rekreativ anvendelse.
Området deles i tre delområder:(se lokalplan)
Område A forbeholdes grusudvinding og -forarbejdning. Når grusudvindingen er ophørt skal området retableres som angivet i arealtildelingen, med henblik på videre byudvikling.
Område B forbeholdes levendesmiddelvirksomhed, som slagteri, gartneri, mejeri og lignende. Der kan opføres bolig i tilknytning til virksomheden.
Område C forbeholdes rekreative faciliteter som skovrejsning, rastepladser, overnatningsfaciliteter, marina og andre turismefaciliteter. 
Eksisterende forhold Området henligger som forholdsvis uberørt natur.En vandresti (Qaqortoq-Igaliku) går gennem området. 
Rummelighed Området har en samlet rummelighed på ca 45 ha. 
Bebyggelse Der kan ikke opføres permanent bebyggelse inden for område A, men kun anlæg som er nødvendige så længe grusudvinding finder sted.
Der kan opføres byggeri inden for område B til levnedsmiddelvirksom-heder og boliger i tilknytning hertil i op til 2 etager og 10 meter over laveste terrænniveau og inden for område C til rekreative formål, herunder hytter og anden overnatning. Byggeriet må her opføres i maksi-malt 1½ etage og 8 meters højde over terræn. Der kan dispenseres for bygningsdele, hvor funktionen betinger en større højde.
Bebyggelse skal indpasses i landskabet såvel ved placering, udform-ning og materiale-og farvevalg. 
Friarealer Arealerne mellem bygningerne skal reguleres i rimeligt omfang og områderne skal fremstå ryddelige.
Ubebyggede grønne områder skal benyttes til de i lokalplanen angivne formål eller henligge i deres naturlige tilstand. 
Tilslutninger Vejtraceet gennem områderne fastlægges endeligt i en arealtildeling. Byggeri og anlæg i området må ikke forhindre et hensigtsmæssigt vejtra-ce i en bredde på 20 meter. Der skal endvidere ved bebyggelse, indheg-ninger og andet tages hensyn til at vandreruten fra Qaqortoq mod Igaliku kan passere gennem området. Der kan etableres anløbsbroer / mindre havneanlæg i alle tre delområder. 
Klausulerede zoner Ingen 
Bevaringshensyn Ingen 
Miljøhensyn
Særlige forhold
Detaljerede bestemmelser Se lokalplan 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf kommuneplantillaeg_nr_3__lo_e101_vedt_dk.pdf (247 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf kommuneplantillaeg_nr__3__lo_e101_vedt_grl.pdf (199 KB) 
Baggrund Området er udlagt på baggrund af ønsker om etablering af en ny grusudvinding, etablering af et slagteri med tilhørende gartneri og andet jordbrug samt muligheden for rekreative anlæg som hytter/lodge. 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Området er beliggende i det åbne land, men bynært og ønskes på sigt inddraget som byområde.