Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A8 Walsøvej


Begrundelse for opdatering/ændringer/tilføjelser Dette forslag til kommuneplantillæg giver en mulighed for at etablere et større kollegiebyggeri i tre etager inden for et større byggefelt end det der er afsat i den gældende kommuneplan 2011-2022. Kommuneplantillægget giver endvidere mulighed for at hele området kan omdannes til funktioner i relation til de store uddannelsesinstitutioner i naboområderne, samtidigt med at de eksisterende familieboliger fortsat ligger i området. Med kommuneplantil-lægget indarbejdes der bestemmelser der øger den maksimale bygningshøjde til 3 etager med en maksimalt højde på 15 meter til kip. 
Plantitel Walsøvej 
Status Vedtaget 
Ikrafttrædelsesdato 15. januar 2016 
Vedtagelsesdato 23. september 2015 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål og uddannelsesrelaterede funktioner 
Eksisterende forhold I området findes enfamiliehuse. 
Rummelighed Området er på ca. 1,2 ha.
Restrummelighed: Der er i området udlagt et byggefelt (skraveringen) på 0,1 ha. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 3 etager og 15 meter til kip over laveste terrænniveau. Byggeriet skal indpasses i forhold til den eksisterende bebyggelse gennem placering, farver og materialevalg. Der må ikke anvendes reflekterende materialer. 
Friarealer Oplag på friarealerne kan kun ske, hvis der kan gives arealtildeling 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via Walsøevej/Skolevej.
Området er kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes vand og kloak 
Klausulerede zoner Vandspærrezonen dækker den vestligste del af området 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund
Godkendelse og offentliggørelse Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 1 vil være fremlagt til offentlig høring i 6 uger i perioden fra den 2. oktober 2015 til den 13 november 2015