Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-D3 Kolonihavnen - Gamle Bydel


Plantitel Kolonihavnen - Gamle Bydel 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friareal - Fælles friområde 
Eksisterende forhold Området rummer den gamle kolonihavn og den historiske bydel (museet) 
Rummelighed Ca. 8,8ha.
Ingen restrummelighed, da der kun undtagelsesvis kan opføres nybyggeri. 
Bebyggelse I området er nogle bygninger, som alle har en særlig historisk værdi. Der må ikke uden særlig tilladelse og kun efter samråd med Nanortalik Museum ske ændringer af de historiske bygninger. Der må kun undtagelsesvis opføres nye bygninger i området og kun hvis de passes ind i den øvrige bebyggelses karakter, både i udformning, materialer og farver. Udvendige vægbeklædninger skal være af træ. Tagdækning skal være med træspåner eller tagpap. Anlæg til havne- og fritidsformål kan etableres, såfremt de ikke griber forstyrrende ind i det bevaringsværdige miljø. Flænsning er tilladt langs den sydvestlige kystlinie. 
Friarealer Frie områder skal henligge som grønne områder. 
Tilslutninger Området påregnes ikke kloakeret. Helårsvand kan fremføres underjordisk, hvis terrænet retableres efter nedlægningen. 
Klausulerede zoner Området ligger indenfor ind- og udflyvningszonen fra fremtidig landingsbane. 
Bevaringshensyn Området er udpeget til særligt værdifuldt bevaringsområde (§2 område), idet der henvises til §2 i Bekendtgørelse nr. 31 af 30 oktober 1991 Terrænet og vegetationen mellem Lundip Aqq og Aratip Aqq skal bevares. Dette gælder også samtlige vandreblokke, inklusive Knud Rasmussens sten og mindestenen foran B 2. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume