Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-C2 Bymidten


Plantitel Bymidten 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Fællesformål / butikker, anden service og enkelte boliger 
Eksisterende forhold Området betsår af butikker, kommunal administration, skole og enkelte boliger 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 6,1 ha.
Restrummeligheden er ca. 1,7 ha i 2011 og skal primært forbeholdes udvidelser af eksisterende funktioner samt erstatningsbyggeri. 
Bebyggelse Området vest for Skolevej reserveres til skolen, medens arealerne langs Skolevejs østside reserveres institutioner. Arealet langs Lundip Aqq forbeholdes centerfunktioner, såsom butikker, offentlige servicefunktioner m.v. I området tillades ikke nyopførelse af boliger, eksisterende boliger kan vedligeholdes; men kun udvides meget begrænset. Området må bebygges i op til 2 etager. Bygningshøjderne må dog ikke overstige 10,5m målt fra laveste terrænpunkt langs fundament. På strækningen fra Brugsen (B-376) og frem til kirken (B-76) må bygningshøjden langs Lundip Aqq ikke over-stige 6,0m. Bygningernes udformning og farver skal afstemmes med de omkringliggende huse. Taghældninger skal være mellem 15 og 30 °. Ved institutioner og skole en parkeringsplads pr. 200m2 etageareal. Ved butikker, og offentlige servicebygninger en parkeringsplads pr. 50m2 etageareal. Arealerne omkring og imellem bygningerne skal reguleres i et sådant omfang, at disse let kan afvandes og holdes ryddelige. Udendørs oplag ved butikker o.l. skal afskærmes 
Friarealer De store vandreblokke sydøst for alderdomshjemmet skal friholdes for byggeri og reguleringer, bortset fra udvidelser af alderdomshjemmet 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Lundip Aqq og Skolevej. Nye bygninger skal tilsluttes eksisterende kloak og helårsvand i området 
Klausulerede zoner Området ligger indenfor ind- og udflyvningszonen fra fremtidig landingsbane 
Bevaringshensyn Mindesmærket i området skal bevares. Skolebygning B-79, B708 og B733 er bevaringsværdige 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume