Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-B6 Nord Bugten - Kangerluk Avannarleq


Plantitel Nord Bugten - Kangerluk Avannarleq 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde til erhvervsbygninger 
Eksisterende forhold Området er ubebygget og henligger som natur 
Rummelighed ca. 18,7 ha. Området er ubebygget. Det forventes at området kan indeholde ca. 40.000m² erhvervsbygninger 
Bebyggelse Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 10m målt fra laveste terrænpunkt langs fundament. I indflyvningszonen placeres ingen bygninger uden efter godkendelse efter særlige krav til bygninger i ind- og udflyvningszone. Taghældninger skal være mellem 10 og 30 gr. Udvendige vægbeklædninger skal være af beton, træ eller stål eller beslægtede materialer. Tagdækning skal være med tagpap eller metal. På de enkelte virksomheders grundtildelinger skal der efter etableres parkeringsmulighed svarende til en plads pr. 50m2 etageareal. Terrænet omkring og mellem bygningerne på området skal reguleres i et omfang, at det let kan afvandes og holdes ryddeligt. 
Friarealer Kilde- og kildevandsudløb beskyttes samt offentlig adgang til kilden. 
Tilslutninger Der vil blive etableret helårsvand og el-forsyning i området. Der vil blive etableret kloak med udløb til nordbugten. Hver enkelt virksomhed skal tilsluttes helårsvand og kloak 
Klausulerede zoner Området er underlagt ind- og udflyvningszone til landingsbanen 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Røg, støj og lugt fra virksomheder vurderes efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004, inden tilladelse til etablering kan gives. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume