Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-B5 Isua Nord


Plantitel Isua Nord 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhversvformål Håndværks- og entreprenørerhverv 
Eksisterende forhold Området rummer primært håndværks- og entreprenørvirksomheder 
Rummelighed Ca. 2,5 ha. Området er næsten udbygget 
Bebyggelse Området må bebygges med bygninger i indtil 2 etager med taghældninger på 10 til 30° Bygningshøjderne må ikke overstige 10m målt fra laveste terrænpunkt langs fundament. Parkeringsmulighed svarende til en plads pr. 50m2 etageareal. Terrænet omkring bygningerne skal reguleres i et sådant omfang, at dette kan afvandes og holdes ryddeligt. Nødkajen med tilhørende bagland skal friholdes som et havneområde af hensyn til godsbefordring, når storisen blokerer de øvrige havneområder 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Der er tilslutninger til Isua fra området. Området påregnes ikke kloakeret. Eventuel kloak kan føres til separat udløb i Nordbugten. Helårsvand kan tilsluttes eksisterende hovedledning langs Isua 
Klausulerede zoner Indflyvningsområde til heliport må ikke gennemskæres af bygværker mv. Området ligger inden for indsigtszonen til telekommunikationsanlæg, hvilket medfører visse restriktioner for byggeri og arealanvendelse 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Røg, støj og lugt fra virksomheder vurderes efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004, inden tilladelse til etablering kan gives. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume