Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-B1 Lundip Aqqutaa


Plantitel Lundip Aqqutaa 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsformål / Havne- og erhvervsområde med dertil knyttede lager- og pakhusfaciliteter, kontorer m.v. 
Eksisterende forhold Området består af butikker og lagerbygninger samt kajanlæg. 
Rummelighed Ca. 1,3 ha. Restrummeligheden begrænser sig til mindre ud- og tilbygninger til eksisterende byggeri 
Bebyggelse Bygningshøjden målt fra laveste terrænpunkt langs fundament må ikke overstige 15 m. Langs Lundip Aqq må der kun bygges i 2 etager. Taghældninger skal være mindre end 20 gr. Langs Lundip Aqq skal de udvendige vægbeklædninger være af træ og bygningernes udformning og farver skal afstemmes de øvrige bygninger i nærheden. På området skal der indrettes parkeringspladser svarende til en parkeringsplads pr. 50m2 etageareal. Kantparkering langs Lundip Aqq skal undgås. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Der er vejtilslutninger til Lundip Aqq. Kloak og helårsvandledninger ligger langs Lundip Aqq, som alle bygnigner skal tilsluttes. Overfladevand ledes via grøfter og eksisterende regnvandskloaksystem til havnebugten. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Da området grænser op til et centerområde, skal virksomheder vurderes med hensyn til støj- og røgforurening og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004, inden tilladelse til etablering kan gives. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume