Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-A3 Kalistorfiit Jujugaat


Begrundelse for opdatering/ændringer/tilføjelser
Plantitel Kalistorfiit Jujugaat 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål /Åben lav boligbebyggelse. Dog tillades institutioner og mindre butikker. 
Eksisterende forhold Området er bebygget med enkelt- og dobbelthuse til beboelse, enkelte servicebygninger samt Teles sendeanlæg. 
Rummelighed Områder er ca. 8,6 ha - restrummelighed ca. 8 boliger. Yderligere rummelighed kan kun opnås ved sanering 
Bebyggelse Enkelt- og dobbelthuse i op til 1½ etage. Dog tillades institutioner og mindre butikker. Områdets karakter af boligområde må ikke ændres og der må ikke være udendørs oplag. Nybyggeri eller ombygning skal udføres med saddeltag af tagpap, orienteret som den eksisterende bebyggelse og med yderbeklædning i træ eller krydsfiner malet i en af de traditionelle grønlandske farver. I tilknytning til boliger skal være en parkeringsplads pr. hus. I tilknytning til fællesformål skal etableres mindst én parkeringsplads pr. 50m2 etageareal. 
Friarealer Det ca. 900m² store areal ved Jujukat skal bevares som legeplads 
Tilslutninger Vejtilslutning til Prinsesse Benediktip Aqq, Chemnitzip Aqq og Lanap Aqq. Helårsvand tilsluttes eksisterende hovedledninger langs Kalistorfip Aqq og Prs. Benediktip Aqq. Ny hovedvandledning anlægges langs Jujugaat. Kloakering med nyt udløb vest mod Vestbugten udføres i planperioden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter eller ledes til nedsivningsanlæg. Sort spildevand opsamles i tank med tømningsordning. 
Klausulerede zoner Midt i området ligger Teles sendeanlæg. For tilhørende indsigtsområde gælder visse restriktioner for byggeri og arealers anvendelse, som skal overholdes. Området ligger inden for ind- og udflyvningszonen fra fremtidig landingsbane 
Bevaringshensyn Området er grundet dets klassiske hustyper og bebyggelsesplan bevaringsværdigt, og der skal tages hensyn til områdets karakter i forbindelse med sanering og byfortætning 
Miljøhensyn Intet at bemærke 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume