Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

L10 KUUSSUANNGUANI ILLUARAQARFIK


Begrundelse for opdatering/ændringer/tilføjelser Kommuneplantillæg nr. 4 
Plantitel KUUSSUANNGUANI ILLUARAQARFIK 
Plantype Kommuneplan - Det åbne land - tillæg 
Status Forslag 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder af særlig rekreativ karakter 
Anvendelse a) Området er udlagt til bebyggelse og anlæg til hytter til turismeformål samt anløbsplads for både til hyttecampen.
b) Der kan etableres gangbroer, tørrestativ, rygeovn, flænseplads, bålsted og lignende mindre anlæg i umiddelbar tilknytning til hytterne, så længe det ikke sker i et omfang, der ændrer på områdets overord-nede anvendelse 
Eksisterende forhold Vildmark som er kendetegnet ved at være et uberørt område uden bebyggelse og anlæg. Området har været anvendt til græsning for rensdyr og jagtområde. 
Rummelighed Området er på ca. 7,5 ha (0,075 km2).
Området gives en rummelighed på maksimalt 20 hytter 
Bebyggelse a) Bebyggelsen skal placeres inden for det på kortbilag 2 angivne
areal til bebyggelse
b) Der kan bygges i 1½ etage og maksimalt 8 meter over terræn.
c) De enkelte hytter må ikke have et areal på mere end 20 m2
d) Der må ikke anvendes reflekterende materialer til beklædning af
tage og facader.
e) En bebyggelsesplan for den samlede bebyggelse skal godkendes
af kommunen.
f) Al bebyggelse og alle anlæg skal løbende vedligeholdes, så de
ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
g) Der kan etableres vej/stianlæg fra anløbspladsen og til hyttecampen.
h) I området for anløbsbro kan der ud over broanlægget etableres et
mindre skur til brug for lager/depot i relation til bådanløb. 
Friarealer Udenomsarealer skal som udgangspunkt friholdes for oplag og henligge som natur. Permanente oplag på friarealerne kan kun ske hvis der kan gives arealtildeling. 
Tilslutninger a) Der kan etableres anløbsbro til området.
b) Der kan anlægges veje, kørespor eller stier i tilknytning til bebyg-gelsen og anlæg.
c) Der kan etableres tekniske anlæg til forsyning af el, vand, varme og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til fersk-vandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsy-ningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
d) Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for eksempel generatorer samt solceller eller andre an-læg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til lejrskolen. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke 
Bevaringshensyn Eventuelle fortidsminder i området skal respekteres. 
Miljøhensyn Ikke organisk affald må ikke deponeres i området; men skal returneres til by- eller bygdeområde, hvor der findes offentlig affaldshåndtering. 
Særlige forhold Elven umiddelbart øst for bebyggelsen må ikke påvirkes af aktiviteten i det rekreative område L10 og skal således fortsat kunne være tilgæn-geligt for lokalbefolkningen som fiskevand. 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf 141107_kommuneplantillaeg_nr_4_for_isortoq_dk_underskrevet.pdf (573 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf 141107_grl_kommuneplantillaeg_nr_4_for_isortoq_underskrevet.pdf (639 KB) 
Baggrund Ønske om etablering af en hyttecamp - Kommuneplantillæg nr. 4 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Kommuneplantillæg 
Godkendelse og offentliggørelse Offentliggjort 7. november 2014